Cambridge testy

V dnešní době znamená dobrá znalost angličtiny výrazně vyšší šance k přijetí na vysoké školy a získání vhodného a kvalitního pracovního místa kdekoliv na světě.

Nikdy dřív nebylo tak důležité zajistit dětem jazykové znalosti potřebné k tomu, aby byly úspěšné ve světě, kde panuje stále větší konkurence.


Cambridge testy pro děti školního věku

Úrovně CEFR

Cambridge English: Young Learners (YLE)

  • Starters – pre – A1
  • Movers – A1
  • Flyers – A2

Cambridge English: Key for Schools – A2

Cambridge English: Preliminary for Schools – B1

Cambridge English: First for Schools – B2


Zkoušky Cambridge English: Young Learners je sada zábavných a motivujících anglických jazykových testů, zaměřených na děti na prvním a druhém stupni základních škol. Zkoušky jsou rozděleny do třech úrovní: Starters, Movers a Flyers. Obsahují témata dětem známa a zahrnují čtyři jazykové dovednosti: čtení, psaní, mluvení a poslech. Seznamují děti s každodenní mluvenou a psanou angličtinou a představují skvělý způsob, jak získat sebevědomí a zdokonalit si angličtinu. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich dětí dosahují. Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge, který je motivací k dalšímu studiu.

Starters

Zkouška Cambridge English: Starters (YLE Starters) je stanovena pro úroveň CEFR pre-A1. Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní. Délka testu je cca 45 minut.

Movers

Zkouška Cambridge English: Movers (YLE Movers) je stanovena na úroveň CEFR A1. Na této úrovni můžete očekávat, že se dítě dokáže účastnit konverzace na předvídatelné téma, rozumí základním oznámením, pokynům a informacím, umí vyplnit základní formuláře a napsat poznámky včetně údajů o čase, datu a místu. Délka testu je cca 60 minut.

Flyers

Zkouška Cambridge English: Flyers (YLE Flyers) je stanovena pro úroveň CEFR A2. Na této úrovni můžete očekávat, že dítě rozumí základním frázím a výrazům a aktivně je používá, umí se představit a zodpovědět základní otázky týkající se jeho osoby, dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně, umí napsat krátké, jednoduché poznámky. Délka testu je cca 75 minut.

Jazykové zkoušky vyšší úrovně

Tyto zkoušky jsou speciálně uzpůsobeny žákům základních a středních škol. Zaměřují se na obsah a činnosti, které odrážejí jejich zájmy a zkušenosti. Tyto zkoušky mají stejný formát jako ekvivalentní zkoušky pro dospělé. Absolvent této zkoušky obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

Cambridge English: Key for Schools

Zkouška Cambridge English: Key for Schools je zaměřena na úroveň CEFR A2 (mírně pokročilý). Na této úrovni žáci dokážou porozumět základním frázím a výrazům a aktivně je používat, představit se a odpovědět na základní dotazy týkající se jejich osobních údajů, jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně, napsat krátké a jednoduché poznámky. Délka testu je cca 120 minut.

Cambridge English: Preliminary for Schools

Zkouška Cambridge English: Preliminary for Schools je zaměřena na úroveň CEFR B1 (středně pokročilý). Na této úrovni žáci dokážou porozumět hlavním bodům jasných pokynů a veřejných hlášení, porozumět pokynům, které učitel uděluje ohledně výuky a domácích úkolů, klást jednoduché otázky a účastnit se věcných rozhovorů ve školním a studijním prostředí, vyjádřit psanou formou popis událostí, například školního výletu. Délka testu je cca 140 minut.

Cambridge English: First for Schools

Zkouška Cambridge English: First for Schools je zaměřena na úroveň CEFR B2 (pokročilý). Na této úrovni žáci dokážou vést rozhovor o poměrně široké škále témat, psát si poznámky z mluveného projevu nebo napsat dopis, včetně nestandardních žádostí, vyjadřovat názory a uvádět důvody, odpovídat na předvídatelné nebo věcné dotazy. Délka testu je cca 3,5 hodiny.

Cambridge testy pro dospělé

KET Cambridge English: Key – A2

PET Cambridge English: Preliminary – B1

FCE Cambridge English: First – B2

CAE Cambridge English: Advanced – C1

CPE Cambridge English: Proficiency – C2

Zkoušky pro děti a dospělé mají totožný formát, liší se pouze tématickým obsahem, který odpovídá dané věkové kategorii.

Cambridge English Advanced (CAE) potvrzuje znalost anglického jazyka na úrovni C1 podle CEFR. S tímto certifikátem můžete studovat na těch nejlepších univerzitách, kde se vyučuje v angličtině, např. ve Velké Británii, Austrálii, Skandinávii, Nizozemsku a v dalších evropských zemích. Zkouška Cambridge English Advanced Vám také usnadní najít zaměstnání, o jakém sníte, protože spolu s Cambridge English First (FCE) patří k nejuznávanějším mezinárodním certifikátům akceptovaným zaměstnavateli v České republice. Tyto zkoušky uznává více než 6000 vzdělávacích institucí, podniků a ministerstev na celém světě.

Společný evropský referenční rámec (CEFR)

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále CEFR) je standardizovaným, mezinárodně používaným měřítkem pro hodnocení znalosti jazyka. V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle CEFR. V současné době většina jazykových učebnic uvádí referenční úroveň, s níž by žák měl do kurzu vstoupit a na kterou by se po jejím zvládnutí měl posunout.

Úrovně dle CEFR

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

B1

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.

Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.

Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

C1

Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu („číst mezi řádky“) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.

Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.

C2

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Nahoru