Jak probíhá lekce Callanovou metodou

Struktura lekce

Hodina podle Callanovy metody se obvykle skládá z jedné či dvou 50-minutových celků. Učitelé se mohou střídat.

Každá lekce obsahuje:

25 minut mluvení

10 minut čtení

5 minut diktát

10 minut mluvení

Mluvicí část je založena na otázkách a odpovědích.

Ve čtecí části student čte a mluví (učitel opravuje chyby).

V diktátu se procvičuje psaní (a zároveň také poslech).

Každá lekce je 50 minut nepřetržité mluvené angličtiny bez odmlk.

Opakování probrané látky

Opakování je velmi důležité. Student musí slyšet a procvičit slova/gramatiku mnohokrát, aby si učivo dobře zapamatoval.

Opakovací část neobsahuje žádnou novou látku, pouze se procvičují již probrané otázky.

V mluvicí části se každou lekci probere část nové látky.

Díky důkladnému opakování není podstatné, pokud student nepochopí vše na poprvé. S každým opakováním je látka snazší. Opakování v Callanově metodě je automatická a systematická.

Otázky a odpovědi

Učitel má knihu plnou otázek.

Každá otázka procvičuje určité slovo nebo gramatiku.

Učitel stojí za stolem a pokládá otázky studentům jednu po druhé.

Student neví, která otázka padne na něj a tak se musí neustále koncentrovat.

Učitel každou otázku položí dvakrát

Proč?    Protože občas student neporozumí na poprvé.

Učitel mluví rychle – bez překládání

Proč?    Je přirozené mluvit rychle. Student si musí zvyknout na rychle mluvení.

Student nemá čas na překládání a přemýšlení ve svém jazyce.

Student se učí mluvit bez přemýšlení nad gramatikou. Učí se mluvit jako reflex.

Učitel řekne studentovi začátek odpovědi

Proč?    Aby studentovi pomohl okamžitě mluvit.

Aby si student odpověď nepřekládal.

Odpověď musí být dlouhá a musí obsahovat stejnou strukturu jako otázka

Proč?    Aby se procvičila slova a gramatika obsažena v otázce.

Aby došlo k co největšímu procvičení.

Pokud možno, nejdřív se užívá záporná část a posléze kladná

Proč?    Aby došlo k procvičení záporných a kladných slovesných forem.

                Aby se procvičily opaky.

Učitel říká odpověď zároveň se studentem

Proč?    Aby pomohl studentovi mluvit co nejplynuleji.

Aby zabránil překládání a přílišnému přemýšlení.

Aby postrčil studenta při odpovědi.

Učitel opravuje každou chybu v momentě, kdy je vyslovena

U Callanovy metody učitel opravuje všechny studentovy chyby okamžitě. Toto je velmi odlišné od téměř všech jiných metod výuky.

Učitel opravuje studentovy chyby imitací a následně přiměje studenta zopakovat správný tvar. Imitace je velmi důležitá, aby si student uvědomil své chyby. Bez imitace mnohdy ani netuší, jaké chyby dělá. Neustálé opravování vede k rychlému pokroku.

Stažené tvary

V Callanových hodinách učitel používá stažené tvary. Např. učitel řekne „I don´t“ namísto „I do not“ nebo „the book´s“ namísto „the book is“.

Učitel studenta opraví, pokud nepoužije stažený tvar.

Proč?    Používání stažených tvarů je přirozené. Student se musí naučit staženým tvarům rozumět a používat je.

Nahoru